Bnp Paribas - Bonus Cap Isin NL0011340260 su Saipem