Bnp Paribas - Bonus Cap Isin NL0010730180 su Saipem